The World Collection – prachtige reisboeken van de mooiste plekken op aarde

Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van The World Collection.

 

Algemene Voorwaarden – The World Collection

Abonnementsvoorwaarden Algemeen: Over de leverdatum van de eerste editie ontvangt u van ons bericht. Voor bezorgadressen buiten Nederland gelden er afwijkende prijzen. Neem hiervoor contact met ons op. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Particulieren: Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna, behoudens opzegging, automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Na automatische verlenging kunt u uw abonnement tussentijds beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van een kalendermaand. De eerste automatische incasso wordt binnen een week na aanmelding automatisch van uw rekening afgeschreven. De vervolgbetalingen worden aan het einde van iedere maand voorafgaand aan iedere nieuwe uitgave via automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Wanneer de eerste termijn direct bij het aangaan van het abonnement is voldaan, wordt de tweede abonnementstermijn via automatische incasso halverwege de daaropvolgende maand verricht. Opzeggen: Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij u The World Collection uiterlijk dertig dagen voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn schriftelijk of per e-mail over deze opzegging dient te berichten. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Opzeggen kunt u via een email aan info@theworldcollection.nl of schriftelijk gericht aan The World Collection, Ruinerwoldstraat 45, 5035 DA te Tilburg. Vermeld hierin duidelijk uw gegevens en de gewenste datum van opzegging. Bekijk in artikel 11 ook goed waar u op moet letten als u ons foto’s toestuurt ten behoeve van vrij gebruik en eventuele plaatsing in een uitgave van The World Collection. U mag ons geen foto’s doen toekomen die niet door u zelf zijn gemaakt. The World Collection stelt u volledig verantwoordelijk voor enigerlei consequenties die voortkomen uit het publiceren van de door u toegestuurde foto’s waaronder onder andere schadeclaims, boetes of schending van auteursrecht of eigendomsrechten van anderen. Bedrijven: bedrijven gaan een abonnement aan voor een bepaalde periode. Na verloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Bij het opzeggen na verlenging van de eerste abonnementsperiode dient een opzegtermijn van een kalendermaand in acht te worden genomen. In het geval u als bedrijf meerdere abonnementen afneemt, worden alle exemplaren op hetzelfde adres afgeleverd. Indien u een adressenlijst aanlevert, kunnen we de exemplaren ook naar de eindgebruiker versturen waarbij voor verzending naar het buitenland aanvullende kosten in rekening worden gebracht. Alle onderstaande voorwaarden gelden eveneens voor bedrijven met onder andere de verschillen qua bestellen van meerdere aantallen exemplaren, prijzen en voortzetting van het abonnement na eerste abonnementsperiode.

 

 

1. Definities

 

 

In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Abonnee: eenieder (al dan niet een rechtspersoon) die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met The World Collection een abonnementsovereenkomst op boeken, voor bepaalde of onbepaalde tijd, is aangegaan.
Koper: eenieder (al dan niet een rechtspersoon) die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander een Boek of een aanverwant product bij The World Collection heeft aangeschaft.
Abonnement: een abonnementsovereenkomst tussen abonnee en The World Collection, waarin The World Collection de inspanningsverplichting heeft tot het leveren van een vooraf vastgesteld aantal edities van een boek op een door Abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk met een toeslag voor additionele verzendkosten.
Abonnementsperiode: de opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode waarvoor een Abonnement wordt aangegaan en plus – indien van toepassing – de periode tot wederopzegging van het Abonnement.
Klantenservice: De contactgegevens van de The World Collection staan vermeld op deze website.
Boek: een fotoboek en de eventueel verwante producten zoals een digitale editie van voornoemd fotoboek. The World Collection, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5035 DA) Tilburg aan de Ruinerwoldstraat 45. The World Collection is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 65761715, hierna ook aangeduid als The World Collection.
Voorwaarden: onderhavige Abonnementsvoorwaarden.

 

2. Algemeen

 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen en aanverwante producten en diensten van door The World Collection uitgegeven boeken, tijdschriften of aanverwante producten.
2.2 Door het aangaan van een Abonnement geleverd door The World Collection wordt Abonnee geacht met deze Voorwaarden te hebben ingestemd.
2.3 The World Collection behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde aan te passen. De ingevoerde wijziging zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van The World Collection.
2.4 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op de website van The World Collection gepubliceerd.
2.5 Deze Voorwaarden, evenals de abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.
2.6 The World Collection is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Abonnementen gebruik te maken van derden.
2.7 The World Collection is gerechtigd het Abonnement en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst over te dragen aan een derde, mits deze derde de door Uitgever aangegane verplichtingen jegens de Abonnee nakomt. Uitgever zal Abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.
2.8 The World Collection is gerechtigd om de uitgave van het Boek om welke reden dan ook op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan echter wel recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden voor nog niet ontvangen boeken.

 

 

3. Aanbiedingen

 

3.1 Alle door The World Collection gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. The World Collection behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. The World Collection zal de tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie op de website en middels een email aan Abonnee kenbaar maken.
3.2 The World Collection is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door The World Collection uitgegeven Boeken naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij The World Collection ervoor zal zorgen dat het betreffende Boek ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan met het abonnementstarief. The World Collection is bovendien gerechtigd om om welke reden dan ook de uitgave van een Boek op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden. Omtrent digitale exemplaren van de boeken van The World Collection geldt dat er kleine verschillen kunnen zitten tussen een gedrukt exemplaar en een digitaal exemplaar. Er vallen geen rechten te ontlenen aan verwachtingen omtrent een gedrukte editie ten opzichte van een digitale editie en vice versa.

 

 

4. Aangaan Abonnement Particulieren

 

4.1 Het Abonnement kan op ieder moment zowel telefonisch, digitaal of schriftelijk worden afgesloten. The World Collection bevestigt het aangaan van een Abonnement schriftelijk of per e-mail indien het e-mail adres bij The World Collection bekend is. The World Collection is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst of Abonnement te weigeren.
4.2 Aanbiedingen met een welkomsgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen indien Abonnee de voorafgaande zes maanden geen Abonnement op hetzelfde Boek of Tijdschrift heeft gehad. Dit laatste geldt tevens voor een kortingsaanbieding. Mocht dit wel het geval zijn dan vervalt het recht van Abonnee op het welkomsgeschenk dan wel de kortingsactie.
4.3 Een gratis abonnement dat voortkomt uit het winnen van een gratis abonnement duurt 6 maanden. In deze periode informeren we de Abonnee over de stilzwijgende verlenging na afloop van de gratis abonnementsperiode. Het gratis abonnement wordt zonder opzegging automatisch omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, waarna een opzegtermijn van een kalendermaand geldt.
Bedrijven:
4.4 Als bedrijf kunt u zich aanmelden voor een of meerdere Abonnementen. Alle exemplaren worden standaard naar een adres verstuurd. Indien gewenst kunnen we de losse exemplaren naar de eindontvangers versturen, hierover kunt u contact met The World Collection opnemen na het afsluiten van een abonnement. Voor adressen in Nederland worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.

 

 

5. Looptijd en beëindiging van het Abonnement

 

5.1 Een Abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en wordt aangegaan voor de (eerste) opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode. Gedurende deze eerste Abonnementsperiode kan het Abonnement niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, wordt na afloop van deze eerste periode voor Abonnees het Abonnement automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement conform het bepaalde in artikel 5.3 van deze Voorwaarden en met inachtneming van de daarin vermelde opzegtermijn tijdig heeft opgezegd.
5.2 Nadat het Abonnement is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft Abonnee het recht het Abonnement met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 kalendermaand te allen tijde tussentijds schriftelijk (brief of e-mail) dan wel telefonisch te beëindigen bij The World Collection. De contactgegevens van de The World Collection staan vermeld op deze website.
5.3 Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging The World Collection heeft bereikt.
5.4 The World Collection bevestigt de opzegging per email aan Abonnee binnen 14 dagen. In deze opzegbevestiging wordt tevens vermeld welke editie de laatste is die de Abonnee ontvangt.
5.5 Informatie over de Abonnementsperiode kan door Abonnee opgevraagd worden bij The World Collection via post, telefoon en e-mail. Indien gedurende de periode na omzetting van het Abonnement in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het Abonnement correct wordt beëindigd, ontvangt Abonnee in geval van gedane vooruitbetaling uiterlijk 2 maanden na de beëindiging van het Abonnement het nog niet genoten abonnementsgeld, na verrekening van eventuele korting en/of administratiekosten, retour op het bij aanvang van het Abonnement door Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.
5.6 Een gewonnen gratis abonnement geldt voor de periode van 6 maanden. Het abonnement wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, hierbij gelden dezelfde voorwaarden als paragrafen 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 in deze algemene voorwaarden omschrijven.

 

 

6. Tarieven en betaling abonnementsgeld

 

6.1 Abonnee dient zorg te dragen voor tijdige betaling van het verschuldigde abonnementsgeld. Betaling geschiedt door middel van een vooruitbetaling of maandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse automatische incasso.
6.2 Incasso van het abonnementsgeld van nieuw aangevraagde Abonnementen vindt binnen een week na aanmelding plaats en vervolgens maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks aan het einde van de maand. In de meeste gevallen dient de eerste maandbetaling direct bij het aangaan van het abonnement te worden voldaan. Bij Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd, vindt de incasso voor iedere vervolgperiode op dezelfde wijze plaats.
6.3 Indien een Abonnee niet tijdig betaald heeft, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de door Abonnee aangegeven rekening, zullen door The World Collection twee herinneringen worden gestuurd. Indien deze niet worden voldaan heeft The World Collection het recht de (incasso)vordering over te dragen aan een incassobureau. De kosten hiervan worden in rekening gebracht aan de Abonnee. Bij niet tijdige betaling, zijnde een achterstand van langer dan twee weken, is Uitgever gerechtigd het Abonnement onmiddellijk eenzijdig te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen van Abonnee te vorderen.
6.4 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
6.5 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt door The World Collection op de website gepubliceerd en per email naar de Abonnee verstuurd. Het van toepassing zijnde BTW tarief op een Abonnement op de boeken van The World Collection is 9%. Het maandbedrag van een abonnement is altijd inclusief BTW.
6.6 Vragen met betrekking tot facturen aangaande Abonnementen dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice te worden gericht.

 

 

7. Bezorging van Boeken

 

7.1 De bezorging van de Boeken vindt plaats via een derde. Indien een Boek niet of beschadigd aangekomen is, dient Abonnee de klachten daarover binnen 5 werkdagen te melden aan de The World Collection. The World Collection zal zich er vervolgens voor inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot onder andere de bezorging van het Boek geven Abonnee niet het recht de betaling van de abonnementsgelden geheel of gedeeltelijk op te schorten.
7.2 The World Collection is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van het Boek.
7.3 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig – te weten uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum, aan The World Collection te verstrekken via e-mail, telefonisch of, post. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen eveneens zo spoedig mogelijk aan The World Collection gemeld te worden.
7.4 The World Collection is gemachtigd de bezorging van het Boek te staken indien tijdige betaling uitblijft.

 

 

8. Herroepingsrecht

 

8.1 De Abonnee kan het Abonnement op een Boek gedurende veertien dagen na aanmelding zonder opgave van reden herroepen, dit dient per brief of per email te geschieden. Desgewenst kan The World Collection om de reden voor herroeping vragen. De Abonnee is evenwel niet tot opgave van zijn reden verplicht.
8.2 Het herroepingsrecht geldt voor abonnementen zowel op printversies als op digitale versies van Boeken of tijdschriften.
8.3 De herroepingsperiode van veertien dagen als genoemd in lid 1 van dit artikel gaat in:
a. voor abonnementen op printversies: op de dag die volgt op de aanmelding als abonnee.;
b. voor abonnementen op digitale versies: op de dag die volgt op de aanmelding als abonnee;
c. voor losse exemplaren: op de dag van aankoop van het losse Boek.
8.4 Het herroepingsrecht als genoemd in lid 3 sub b van dit artikel, voor abonnementen op digitale versies die niet op een fysieke gegevensdrager (e-reader, dvd, usb) wordt aangeboden, komt echter te vervallen zodra de Abonnee expliciet heeft bevestigd akkoord te gaan gaat met de download binnen de herroepingsperiode én dat hij afziet van zijn herroepingsrecht. The World Collection dient de Abonnee daarop te wijzen en een aantoonbare bevestiging te krijgen.
8.5 Indien The World Collection de Abonnee de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. Deze wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is hierboven vermeld en wordt aan iedere abonnee of koper van een Boek of aanverwant product verstrekt middels deze Algemene Voorwaarden.

 

 

9. Gevolgen herroepingsrecht

 

9.1 De Abonnee of Koper dient zorgvuldig om te gaan met het Boek en zal dit enkel uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
9.2 De Abonnee of Koper is aansprakelijk voor waardevermindering van het Boek.
9.3 Indien de Abonnee of Koper gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de herroepingsperiode door middel van schriftelijk, telefonisch of emailcontact binnen de hierboven genoemde periode.
9.4 De Abonnee of Koper zendt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop hij de in lid 3 van dit artikel genoemde melding heeft gedaan, (alle ontvangen exemplaren van) het Boek terug.
9.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Abonnee of Koper.
9.6 De Abonnee of Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Boek.
9.7 The World Collection bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding van herroeping.
The World Collection vergoedt alle betalingen van de Abonnee zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de melding van de Abonnee is ontvangen én ontvangst van het Boek. Op deze betalingen wordt in mindering gebracht het bedrag dat Abonnee in het kader van de terugzending van de tijdschriften mogelijk aan verzendkosten verschuldigd is.
9.8 The World Collection betaalt de Abonnee of Koper terug door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Abonnee of Koper.

 

 

10. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

 

10.1 De persoonsgegevens van Abonnee worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van The World Collection. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om 1) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen The World Collection en Abonnee die aan het Abonnement ten grondslag ligt 2) om een administratie bij te houden van alle Abonnees en 3) om relevante aanbiedingen te doen van The World Collection en door haar zorgvuldig geselecteerde derden.
10.2 The World Collection zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.
10.3 Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt door The World Collection en Abonnee gaat akkoord met het privacy beleid van The World Collection.
10.4 Abonnee kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar The World Collection.

 

 

11. Relatiegeschenken

 

11.1 Bestellingen van een gepersonaliseerde uitgave zijn definitief nadat een digitaal of schriftelijk gedane bestelling mondeling vanuit The World Collection is bevestigd. Na ontvangst van de benodigde informatie vanuit de zijde van de klant, geldt de levertijd van 3 tot 5 weken. The World Collection behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Eventuele kosten die voortvloeien uit een vertraagde levering kunnen niet worden verhaald op The World Collection.
11.2 Na bevestiging van een bestelling wordt een factuur opgesteld ten bedrage van 30% van het totaal te factureren bedrag. De overige 70% wordt bij aflevering gefactureerd.
11.3 Nadat een bestelling door The World Collection naar de drukker is verstuurd, is er op geen enkele wijze meer teruggave mogelijk van reeds gedane betalingen of verstuurde facturen. Nadat een bestelling is gedrukt, heeft de klant de plicht om alle reeds verstuurde en nog te versturen facturen in zijn geheel te voldoen.
11.4 Op alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Indien betalingen niet tijdig bij ons binnen zijn, wordt het factuurbedrag met 25% opgehoogd. Hiervoor wordt een nieuwe factuur verstuurd. Wanneer het factuurbedrag binnen 7 dagen na deze ophoging nog niet is voldaan, kan The World Collection deze vordering uit handen geven. Alle hiermee verband houdende kosten zijn voor rekening van de klant.

 

 

12. Foto’s versturen naar The World Collection voor commercieel gebruik

 

12.1 Als u foto’s verstuurt naar The World Collection geeft u The World Collection toestemming om deze foto’s te gebruiken voor plaatsing in een of meer fotoboeken of tijdschriften, op de website of voor andere commerciële doeleinden.
12.2 U ontvangt hiervoor geen vergoeding. Wel zal The World Collection in de fotoboeken desgewenst uw naam vermelden als maker van de foto indien u dit heeft aangegeven.
12.3 Als u foto’s toestuurt waarvoor u The World Collection toestemming geeft deze te gebruiken gaan we er vanuit dat het foto’s zijn waar u eigenaar van bent. Indien dit niet het geval blijkt te zijn verhalen we eventuele claims die hieruit voortvloeien direct op u.
12.4 The World Collection is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die voortvloeien uit het publiceren van uw toegestuurde foto’s. U bent hier zelf in alle gevallen volledig verantwoordelijk voor.

 

 

13. Auteursrecht

 

13.1 De inhoud van de website en van Boeken of Tijdschriften mag niet door of met medewerking van Abonnee worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van The World Collection.
13.2 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van het Boek worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij The World Collection dan wel bij de door The World Collection ingeschakelde derden.

 

 

14. Aansprakelijkheid

 

14.1 The World Collection is niet aansprakelijk voor door Abonnee geleden directe of indirecte schade die te maken heeft met (levering van een of meer) Boeken waarop Abonnee is geabonneerd. Indien mogelijke schade volgens abonnee onverwijld toch aan The World Collection is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van The World Collection komt dient abonnee te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld veroorzaakt door The World Collection.
14.2 The World Collection is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 1 maand na levering is ontstaan en later dan 14 dagen na openbaring schriftelijk aan The World Collection is kenbaar gemaakt.
14.3 In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging van het Boek dan wel het mogelijke welkomstgeschenk of aanverwante producten buiten de schuld van The World Collection achterwege blijft, is The World Collection zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking bij The World Collection c.q. bij door haar ingeschakelde derden; gebrek aan grondstoffen zowel bij The World Collection als bij door The World Collection ingeschakelde derden.
14.4 Het is Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat Abonnee aan The World Collection verschuldigd is uit hoofde van het Abonnement.

 

 

15. Toepasselijk recht

15.1 Op de Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Schaf jouw reisboek nu aan!

Met The World Collection ontdekt u de mooiste plekken op aarde. The World Collection is een reeks schitterende reisboeken, over alle landen van de wereld. Elk boek gaat over één of enkele landen en bestaat vrijwel volledig uit het mooiste fotomateriaal dat er over het land te vinden is, ondersteund door korte prettige informatieve teksten en handige overzichtskaarten.